เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน้าแรก

/

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

      กองส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รับผิดชอบในการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในระดับชาติและนานาชาติ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีข้อมูลมีความทันสมัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน คือ
      1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวก การประสานงานด้านเอกสาร การเงิน บัญชี พัสดุ ด้านบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามการดำเนินงานของกองส่งเสริมวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านการส่งเสริมวิชาการ งานการจัดการความรู้ของกอง งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
      2. กลุ่มงานวารสารวิชาการและตำรา ทำหน้าที่ดำเนินงานจัดทำและเผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การรับรองคุณภาพตำรา การจัดทำและเผยแพร่ตำรา การจัดการระบบฐานข้อมูลบทความและฐานข้อมูลหนังสือและตำรา รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
      3. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านงานพัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ บุคลาการ การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อให้ข้อมูลมึความทันสมัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
      4. ศูนย์สะเต็มศึกษา ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาครู นักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

ปรัชญา

      พัฒนาวิชาการ บูรณาการสารสนเทศ นำองค์กรสู่ความยั่งยืน

ปณิธาน

      มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนา การให้บริการวิชาการด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ ตำรา รวมถึงการพัฒนางานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์

      ส่งเสริมวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนางานสารสนเทศและดิจิทัลให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

      บริการอย่างเป็นมิตร ร่วมแรงคิดพัฒนาสู่สากล

พันธกิจ

      1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาวิชาการให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัย
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำตำราของมหาวิทยาลัยร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
      4. พัฒนางาน บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
      5. สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านสะเต็มศึกษากับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
193
เมื่อวานนี้
120
ตลอดทั้งเดือน
3,000
รวมทั้งหมด
118,202

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon