บุคลากร

หน้าแรก

/

เกี่ยวกับหน่วยงาน

/

บุคลากร

บุคลากร

นางสาวธีติมา ไชยกิจ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสิริวรรณ อยู่ผ่อง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางสาวนงนารถ อุดมทรัพย์ยิ่ง

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานวารสารวิชาการและตำรา

ดร.จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานวารสารวิชาการและตำรา

นายธนาคม เจริญพิทย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาววันวิสาข์ ช่างบุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์สะเต็มศึกษา

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
182
เมื่อวานนี้
120
ตลอดทั้งเดือน
3,000
รวมทั้งหมด
118,202

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon